สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของรร.ตชด.บางกอกเชฟแชร์ริตี้