• วิสัยทัศน์บก.กฝ.

  เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะข้าราชการตำรวจ

 • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

  ดาวน์โหลด เอกสารที่นี่

 • หนังสือแจ้งเวียน

  ดาวน์โหลด เอกสารที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์กองบังคับการฝึกพิเศษ

*รายงาานการประชุมบริหาร บก.กฝ.ครั้งที่ 3/2562 (250662)
​ *ระเบียบการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตำรวจใหม่2562 (200662)
​ *รายงาานการประชุมบริหาร บก.กฝ.ครั้งที่ 2/2562 (310562)
*คำสั่งที่ 3/2562 คณะอนุกรรมการจัดการสอบข้อเขียนในวันที่ 26 พ.ค.2562(230562)
*แผนบริหารความเสี่ยง บก.กฝ.บช.ตชด.ปี62(240462)
​ *ปะหน้าคำสั่ง 50.2562 ลง 31 มี.ค.62(060362)
*แนบท้ายคำสั่ง 50.2562 ลง 31 มี.ค.62 พชค.(060362)
*แนบท้ายคำสั่ง 49.2562 ลง 31 มี.ค.62 เลื่อนเงินเดือน(060362)
*ปะหน้าคำสั่ง 49.2562 ลง 31 มี.ค.62(050462)
*นโยบายการบริหารราชการ บก.กฝ.บช.ตชด.(060362)
*หมวก นสต.(ผู้ช่วยครูฝึก) (130262)
*แบบใบประกาศฯ (120262)
*อาวุธศึกษา (010262)
*รายงาานการประชุมบริหาร บก.กฝ.ครั้งที่ 1/2562 (010262)
*การฝึกหลักสูตร Professional Taekwondo(210162)
*รายงาานการประชุมบริหาร บก.กฝ.ครั้งที่ 10 (241261)
*รายชื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (ตชด.)(191161)
*รายงานการประชุมบริหาร บก.กฝ.ครั้งที่ 9 (141161)
*คำสั่ง 149.2561 ลง 28 ก.ย.61 เงินเพิ่มค่าครองชีพ (031061)
*คำสั่ง 148.2561 ลง 28 ก.ย.61 โควตา กอ.รมน. เกษียณ(031061)
*คำสั่ง 147.2561 ลง 28 ก.ย.61 โควตา กอ.รมน.(031061)
*คำสั่ง 146.2561 ลง 28 ก.ย.61 ลาออกตามโครงการ รุ่นที่ 19(031061)
*คำสั่ง 145.2561 ลง 28 ก.ย.61 เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.61(031061)
*คำสั่ง 144.2561 ลง 28 ก.ย.61 เลื่อนเงินเดือน (031061)
*ข้อมูลทำเนียบนักเรียนนายสิบตำรวจ (260961)
​ *รายงาานการประชุมบริหาร บก.กฝ.ครั้งที่ 8 (260961)
*ทำเนียบวิทยากรครูฝึกของหน่วย กก.1 - 9 และ ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. (140961)
*รายงาานการประชุมบริหาร บก.กฝ.ครั้งที่ 7 (270861)
*รายงาานการประชุมบริหาร บก.กฝ.ครั้งที่ 6 (190761)
*การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (220661)
*รายงานการประชุมบริหาร บก.กฝ.ครั้งที่ 5 (180661)
*รายงานการประชุมบริหาร บก.กฝ.สัญจรครั้งที่ 1 (แก้ไข) (120661)
*ฐานปฏิบัติการต้นแบบ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. (070661)
*โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนนายสิบตำรวจ (050661)
*กำหนดการเดินทางตรวจฐานปฏิบัติการตันแบบของ กก.3 5 7 9 บก.กฝ.บช.ตชด.(110561)
*คำสั่งตั้งกองอำนวยการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ (090561)
*คำสั่งที่ 72 เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2561ครึ่งแรก (040561)
*คำสั่งที่ 52 เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2561ครึ่งแรก (040561)
*คำสั่งที่ 51 เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2561ครึ่งแรก (040561)
*คำสั่งที่ 50 เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2561ครึ่งแรก (040561)
*รายงานการประชุมบริหาร บก.กฝ.บช.ตชด.ครั้งที่ 3_2561(250461)
*แผ่นพับข้อมูลเบื้องต้น นสต.ปี2561(280361)
*โครงการพัฒนาหลักสูตรก่อนเข้ารับราชการ กิชกรรมที่ 2(220361)
*กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศตร์การกีฬามาใช้ฝึก นสต.2561(220361)
*อนุมัติฝึกหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ 2561(220361)
*หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ 2560(220361)
*รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์การกีฬา(190361)
*คำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 288/2560(150261)
*คำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 288/2560(150261)
*คำสั่งอนุกรรมการจัดการสอบข้อเขียนและรายชื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ(150161)
*สถานภาพกำลังพล บก.กฝ.บช.ตชด.จ้อมูล ณ ๑๒ ต.ค.๖๐ (171060)
*สถานภาพกำลังพล บก.กฝ.บช.ตชด.(101060)
*รายงานศึกษาดูงานฝึกอบรมของตำรวจในรัฐบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี(021060)
*รายละเอียดรูปแบบรายการซ่อมปรับปรุงอาคารและสถานที่(150960)
*รายชื่ออนุกรรมการ จทน.กองอำนวยการประจำหน่วยสอบและจเรตำรวจ(040960)
*ชุดเครื่องแต่งกาย จนท.เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด EDO.(040960)
*กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 13 รายการ(210760)
*เนื้อหาการป้องกันเหตุการวางระเบิด(270660)
*ปกคู่มือการป้องกันเหตุการวางระเบิด(190660)
*คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม การป้องกันเหตุการวางระเบิด (190560)
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 (250560)
*วิชาอาวุธศึกษา(050560)
*คำสั่งที่แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงเนื้อหาวิชาอาวุธศึกษา(250460)
*คำสั่งที่ 1/2559 อนุกรรมการจัดการสอบข้อเขียน (281159)
*คำสั่งที่ 2/2559 อนุกรรมการจัดการสอบข้อเขียน (281159)
*การขับเคลื่อนการปฏิรูปศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ Powerpoint (101159)
*การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรม Powerpoint (101159)
*แบบฟอร์มสำรวจความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับสถานที่การฝึกอบรม (071159)
*เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจ (071159)
*การขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรม (071159)
*แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี
*คู่มือเสริมสร้างการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
*แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

คำสั่งต่างๆ ของหน่วย บก.กฝ.

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ของ บก.กฝ.บช.ตชด.
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน(ความโปร่งใส)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน ของ บก.กฝ.บช.ตชด.
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ของ บก.กฝ.บช.ตชด.

  กิจกรรมต่างๆ ของหน่วย บก.กฝ.

  • Img

   ฐานปฏิบัติการ

   พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด.พร้อม พ.ต.อ.ธนพล โอบอ้อม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.เดินทางมาตรวจการสร้างฐานปฏิบัติการต้นแบบค่ายพระยอดเมืองขวางดูภาพ

  • Img

   สัมมนาสัญจร

   พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช ผบก.กฝ.บช.ตชด.เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสัญจร ณ ค่ายพระรามหกดูภาพ

  • Img

   สัมมนา EOD.

   พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช ผบก.กฝ.บช.ตชด.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา EOD ณ ค่ายพระรามหกดูภาพ

  • Img

   คนดีศรีค่ายปี 2

   พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช ผบก.กฝ.บช.ตชด.นำข้าราชการตำรวจเข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.เพื่อรับฟังโอวาท ดูภาพ

  • Img

   ประชุมบริหาร บก.กฝ.บช.ตชด.

   พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช ผบก.กฝ.บช.ตชด.เป็นประธานในการประชุมบริหาร บก.กฝ.บช.ตชด.ครั้งที่ ๗ ดูภาพ

  • Img

   คนดีศรีค่ายปี 2

   พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.นำข้าราชการตำรวจเข้าพบ พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง และ พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. ดูภาพ

  • Img

   กีฬาภายใน ตร.

   การแข่งขันฟุตซอลระหว่างทีม บช.ตชด.กับ ทีม บช.ภาค 8 ผลการแข่งขัน บช.ตชด.เอาชนะไป 3 : 2 ดูภาพ

  • Img

   กิจกรรม 5 ส.

   ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.กฝ.ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถชั้น 1 - 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ ดูภาพ

  • Img

   ชิงชนะเลิศ

   การแข่งขันฟุตบอล บช.ตชด.คู่ชิงชนะเลิศระหว่าง บก.กฝ. & กก 4 บก.ฝสสน.ดูภาพ

  • Img

   สงกรานต์ปี ๒๕๕๙

   พล.ต.ท.ดร ปิ่นเฉลียว ผบช.ตชด.เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ปี ๒๕๕๙ บช.ตชด. ดูภาพ

  • Img

   ยินดีต้อนรับ

   พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริรมัช ผบก.กฝ.บช.ตชด.เป็นผู้แทน บช.ตชด.ให้การต้อนรับคณะของนาย เคอิซูเกะ โฮซากะ เลขานุการเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ดูภาพ