รายละเอียดบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566