วันที่ 5 พฤษภาคม​ พุทธศักราช​ 2567 ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เป็นล้นพ้น เนื่องในวาระครบรอบ 74 ปี

วันที่ ๕ พฤษภาคม​ พุทธศักราช​ ๒๕๖๗ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เป็นล้นพ้น เนื่องในวาระครบรอบ ๗๔ ปี

“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ทรงประกอบ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็น “พระมหากษัตริย์​ รัชกาลที่​ ๙​ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช​ ๒๔๙๓ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ทรงประกอบ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็น “พระมหากษัตริย์​ รัชกาลที่​ ๙​ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์​” โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เวลา ๑๑.๒๐ น. “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เสด็จฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รับการสรงพระมูรธาภิเษกจากสหัสธารา พระสงฆ์ในมณฑลพระราชพิธี เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร มโหระทึก และเครื่องดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศ ถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ ๒๑ นัด

จากนั้น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เสด็จฯ สู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาเป็นปฐม เพื่อรับน้ำอภิเษก จากสมาชิกรัฐสภา เมื่อผันพระองค์เวียนมาสู่ทิศบูรพาอีกครั้งแล้ว เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ประธานวุฒิสภา กราบบังคมทูลถวายชัยมงคล ด้วยภาษามคธ, นายเพียร ราชธรรมนิเทศ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กราบบังคมทูลเป็นภาษาไทย

เสร็จแล้ว พระราชครูวามเทพมุนี (สวาสดิ์ รังสิพราหมณกุล) ทำหน้าที่พระมหาราชครู กราบบังคมทูลถวายชัยมงคล ด้วยภาษามคธ และ ภาษาไทย แล้ว น้อมเกล้าฯ ถวาย พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขณะนี้ ชาวพนักงาน ประโคมสังข์ แตร เครื่องดุริยางค์

จากนั้น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เสด็จฯ ประทับ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระราชครูวามเทพมุนี ร่ายเวทย์ สรรเสริญศิวาลัยไกรลาส จบแล้ว กราบบังคมทูลถวาย เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เป็นภาษามคธ แล้วทูลเกล้าฯ ถวาย พระสุพรรณบัฎ จารึกพระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” “เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์”, เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์, เครื่องราชูปโภค และ พระแสงราชศัสตราวุธ ขณะนั้น พระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน ประโคมสังข์ แตรฯ กองทหารถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ทหารยิงปืนกองแก้วจินดา ตามกำลัง วันศุกร์ ๒๑ นัด ทหารบก ทหารเรือ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๑๐๑ นัด พระสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักร ย่ำระฆังถวายชัยมงคล

เมื่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” รับเครื่องราชกกุธภัณฑ์แล้ว พระราชครูวามเทพมุนีกราบบังคมทูลถวายชัยมงคลด้วยภาษามคธ และ ภาษาไทย

จากนั้น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ พระราชทานอารักขาแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายว่า “…เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม…” พระราชครูวามเทพมุนี รับสนองพระปฐมบรมราชโองการ แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจรรยา ดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่พระราชทานไว้ ทุกประการ ทรงเป็น “ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ”

จากนั้น เวลา ๑๔.๔๐ น. “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นองค์ประธานในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์” พระอัครมเหสี ให้ทรงดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี”

จากนั้น เวลา ๑๖.๓๐ น. “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เสด็จด้วยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ทรงประกาศพระองค์เป็น “พุทธศาสนูปถัมภก” ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม