พระมหากษัตริย์ไทยกับการวางรากฐานการปกครองระบบประชาธิปไตย