เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2567 เวลา 09.30 น. บก.กฝ.บช.ตชด. ได้มีการจัดกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy