กิจกรรม 5 ส. ประจำสัปดาห์ (8 พฤศจิกายน 2566) พัฒนาบริเวณรอบๆ อาคารที่ตั้ง บก.กฝ.บช.ตชด.

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.66 เวลา 14.00 น. ข้าราชการตำรวจและพนักงานราชการ ได้ร่วมกันพัฒนาตามกิจกรรม 5 ส. ประจำสัปดาห์ โดยได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะและรดน้ำต้นไม้รวมถึงกำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณโดยรอบอาคารกองบังคับการฝึกพิเศษ