ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบ Digital ID ของกรมการปกครองในแอปพลิเคชัน ThaiID ในรูปแบบ E-book